.
آرزو می کنم
کتاب های خوب بخوانی، آهنگ های خوب گوش کنی، عطرهای خوب ببویی، با 1
شناسه پست: 7210
بازدید: 422
.
آرزو می کنم
کتاب های خوب بخوانی، آهنگ های خوب گوش کنی، عطرهای خوب ببویی، با 2

.
آرزو می کنم
کتاب های خوب بخوانی،
آهنگ های خوب گوش کنی،
عطرهای خوب ببویی،
با آدم های خوب حرف بزنی
و فراموش نکنی
که هیچ وقت دیر نیست
بودن چیزی که دوست داری باشی!

______________________

@cheshmehpublication @ketabekoolehposhti
______________________
Nikon D3400
Lens 50prime
Focal length 50mm
Aperture F2.5
Exposure time 1/400s
Iso 100Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني