.
.
.
" اشتباه نکنید، انسان‌های خوشبین و بدبین هر دو برای جامعه مفیدند؛
خوشبین ه 1
شناسه پست: 9256
بازدید: 325
.
.
.
" اشتباه نکنید، انسان‌های خوشبین و بدبین هر دو برای جامعه مفیدند؛
خوشبین ه 2

.
.
.
” اشتباه نکنید، انسان‌های خوشبین و بدبین هر دو برای جامعه مفیدند؛
خوشبین هواپیما را اختراع می‌کند و
بدبین چتر را …”
☘️
@_teke.ketabSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا
ارتباط با پشتيباني