البته او هرگز نميتوانست كاملا آسوده خاطر باشد چون براي آسودگي كامل بايد ميمرد.در 1
شناسه پست: 8129
بازدید: 215




البته او هرگز نميتوانست كاملا آسوده خاطر باشد چون براي آسودگي كامل بايد ميمرد.در 2

البته او هرگز نميتوانست كاملا آسوده خاطر باشد چون براي آسودگي كامل بايد ميمرد.در زندگي هميشه وحشت وجود دارد .
رومن گاري – زندگي در پيش رو



Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني