ورق بزنید.... ( راهنمای پیشرفت سازمان در ۲۴ ماه) این در راستای تحول بنیاد 1
شناسه پست: 4846
بازدید: 383
ورق بزنید.... ( راهنمای پیشرفت سازمان در ۲۴ ماه) این در راستای تحول بنیاد 2

ورق بزنید….
( راهنمای پیشرفت سازمان در ۲۴ ماه)

این در راستای تحول بنیادین و اساسی شما با روایتی داستانی گام برداشته، که مطالب مهم و کاربردی مدیریتی را به ساده و به صورت شرح می دهد.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني