•
در حقيقت هميشه اين ديگران هستند كه مطالبه دارند و آنها تصميم ميگيرند كه شما بر 1
شناسه پست: 4794
بازدید: 387
•
در حقيقت هميشه اين ديگران هستند كه مطالبه دارند و آنها تصميم ميگيرند كه شما بر 2


در حقيقت هميشه اين ديگران هستند كه مطالبه دارند و آنها تصميم ميگيرند كه شما براي جلب رضايتشان بايد چه كاري را انجام دهيد!!!🤭
از كتاب جرأت داشته باش
فردريك فانژهSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني