⇣
تو را زنانه میخواهم
زیرا تمدن زنانه است شعر زنانه است
ساقه ی گندم
شیشه ی عطر 1
شناسه پست: 7091
بازدید: 332
⇣
تو را زنانه میخواهم
زیرا تمدن زنانه است شعر زنانه است
ساقه ی گندم
شیشه ی عطر 2


تو را زنانه میخواهم
زیرا تمدن زنانه است
شعر زنانه است
ساقه ی گندم
شیشه ی عطر
حتی پاریس زنانه است
و بیروت
با تمامی زخمهایش
زنانه است
◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

.
@ketabdoniart
@ketab_doni @ketabdoniSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني