I hope no one goes to jail for protesting
ورق بزنید Sheet اثر جاودانه در زندا 1
شناسه پست: 4386
بازدید: 209
I hope no one goes to jail for protesting
ورق بزنید Sheet اثر جاودانه در زندا 2

I hope no one goes to jail for protesting
ورق بزنید Sheet
اثر جاودانه در زندان قصر تهران نوشته است(سال1317)
🔴👈کتاب را با صدای زیبای بشنوید در برنامه

مرحوم بزرگ علوی درباره چگونه نوشتن کتاب می‌گوید:
یادداشتهایی که اغلب آنها روی ورق‌پاره، روی کاغذ قند، کاغذ سیگار اشنو و یا پاکتهایی که در آن برای ما میوه و شیرینی می آوردند، نوشته شده است، و این کار بدون مخاطره نبوده است. در زندان اگر مداد و پاره کاغذی، مامورین زندان در دست ما می‌دیدند جنایت بزرگی بشمار می رفت. امان از آن وقت که اولیای زندان پی می‌بردند که کسی یادداشتهایی برای تشریح اوضاع ایران تهیه می‌کند. خانباباخان اسعد در زندان به سخت‌ترین و وقیح‌ترین وجهی مُرد، فقط برای آنکه یادداشت‌های او به دست مامورین افتاد، محمدفرخی‌یزدی به دست جنایتکارانی بی‌شرم و رو کشته شد، فقط برای آنکه می‌گفت و با اشعارش اوضاع ایران و استبداد سیاه را برای نسلهای آینده به یادگار می‌گذاشت. من با علم به این مخاطرات یادداشت می کردم. چون ایمان قطعی داشتم نسلهای آینده لازم است بدانند که در دوره ی سیاه با جوانان باغیرت و آزادیخواهان ایران چه معاملاتی می کردند.. بزرگترین دلخوشی من این بود که بالاخره وقایع یادداشت شده و ورق پاره ها ی زندان روزی به دست ملت ایران خواهد افتاد
صفحات دیگر پست را ببینید
در فصل عفو عمومي ، راوي داستان در نامه‌اي به همسرش می‌نويسد:
هيچ كس نمي‌كند كه واقعا مستحق اين حبس‌هاي شديد بوده است؛مقصرترين عده ما آنهايي هستندكه كتاب خوانده‌اند در اين كتاب ها افكاري گفته شده كه با منافع طبقه حاكم ايران تباين دارد؛در اين كتاب‌ها از  در مقابل صحبت شده از ، و بالاخره از آزادي طبقه اي در مقابل طبقه ديگر به اين جرم من بايد 10 سال در زندان بمانم و بالاخره هم بميرم.
“بايد زنم دربه در شود، بايد كسانم جرات نكنند به ديدن من بيايند بايد مخالفان ما پولدار و متمول شوند و بچاپند و بعد روز مبادا فرار كنند.” یادش‌گرامی

حدومرز تو حد فهم توست. هر روز کنیم.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني