.
آریل دورفمان : مردم بی صدا نیستند، این ماییم که کر هستیم و صدای مردم را نمی شن 1
شناسه پست: 3231
بازدید: 202
.
آریل دورفمان : مردم بی صدا نیستند، این ماییم که کر هستیم و صدای مردم را نمی شن 2

.
آریل دورفمان : مردم بی صدا نیستند، این ماییم که کر هستیم و صدای مردم را نمی شنویم..
.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني