.
الیور‌: لطفا آقا ، میشه به من یک کم دیگه سوپ بدهید؟
. 1
شناسه خبر: 3243
بازدید: 84
.
الیور‌: لطفا آقا ، میشه به من یک کم دیگه سوپ بدهید؟
. 2

.
الیور‌: لطفا آقا ، میشه به من یک کم دیگه سوپ بدهید؟
.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني