این کتاب را چند سال پیش خواندم ولی برای پژوهشی دوباره به آن بازگشتم. این کتاب دا 1
شناسه پست: 3310
بازدید: 209
این کتاب را چند سال پیش خواندم ولی برای پژوهشی دوباره به آن بازگشتم. این کتاب دا 2

این کتاب را چند سال پیش خواندم ولی برای پژوهشی دوباره به آن بازگشتم. این کتاب دارای سه فصل می باشد. فصل اول دشتان و پیشادشتان و فصل دوم دین و دشتان و فصل سوم اسطوره و دشتان است . دیدگاه پژوهشی نویسنده را دوست داشتم . به نظرم هر بخش از کتاب می توانست خود کتابی مفصل باشد. فصل دوم کتاب در بخش دین زردشت و دشتان جای بررسی بیشتری داشت . فصل سوم اساطیر و دشتان برای من جالب ترین بخش کتاب بود.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني