... ...
هیچ قلبی صرفا به واسطه ی هماهنگی با قلب دیگر وصل نیست. زخم است که قلب ه 1
شناسه پست: 4848
بازدید: 382
... ...
هیچ قلبی صرفا به واسطه ی هماهنگی با قلب دیگر وصل نیست. زخم است که قلب ه 2

… …
هیچ قلبی صرفا به واسطه ی هماهنگی با قلب دیگر وصل نیست.
زخم است که قلب ها را عمیقا به هم پیوند می دهد. پیوند درد با درد، شکنندگی با شکنندگی.
تا صدای زجه بلند نشود سکوت معنی ندارد و تا خونی ریخته نشود عفو معنی ندارد
و تا از دل ضایعه ای بزرگ گذر نکنی رضا و رضایت بی معنی است.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني