به این شکل  ها با   و  میشه. در این صورت  آ با  بیشتری صورت می گ 1
شناسه پست: 3631
بازدید: 91
به این شکل  ها با   و  میشه. در این صورت  آ با  بیشتری صورت می گ 2

به این شکل ها با و میشه. در این صورت آ با بیشتری صورت می گیره.
این کتاب در سال ۹۸ به چاپ رسیده و قیمت آن ۳۵۰۰۰ تومان است.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني