شناسه پست: 11211
بازدید: 48
دست به کار شوید
هدف مشخص کنید
از زندگی به طور کامل بهره ببرید
هرگز تسلیم نشوید
خ 1

دست به کار شوید
هدف مشخص کنید
از زندگی به طور کامل بهره ببرید
هرگز تسلیم نشوید
خود را آماده کنید
خود را باور داشته باشید
به همدیگر کمک کنیدSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني