شناسه پست: 11208
بازدید: 279
چطور ميشود به يك پروانه تبديل شد ؟ "بايد آنقدر آرزو و اشتياق پرواز داشته باشی كه 1

چطور ميشود به يك پروانه تبديل شد ؟ “بايد آنقدر آرزو و اشتياق پرواز داشته باشی كه ديگر دلت نخواهد كرم باقی بمانی.”
دبی فوردSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني