کتاب نوشته ای از چاپی یا عکسی از نسخه چاپ سنگی می باشد .كتاب دو جلد در يك مجلد 1
شناسه پست: 5862
بازدید: 388
کتاب نوشته ای از چاپی یا عکسی از نسخه چاپ سنگی می باشد .كتاب دو جلد در يك مجلد 2

کتاب نوشته ای از چاپی یا عکسی از نسخه چاپ سنگی می باشد .كتاب دو جلد در يك مجلد سرجان ملکم دیپلمات ومورخ انگلیسی وسفیرحكومت انگلیسی هنددرایران درزمان فتحعلی خان قاجارمی باشد.وی مولف تاریخ ایران وتاریخ سرجان مالكم است كه آن رابه زبان انكلیسی نوشت ودرسال1229ه-ق به پایان رساند. این كتاب به وسیله “میرزااسماعیل بن حیرت”به فارسی ترجمه شد.حیرت ،شرح رویدادهای دوران نادرشاه راازترجمه خودبیرون آوردوآنهاراحالات نادرشاه نامید كه درسال 1929ه-ق درالله آبادچاپ ومنشرشد. كتاب دارای 26باب ومشتمل است برتاریخ ایران ازپیشدادیان تادوران فتحعلی شاه قاجارومطالبی نیزدرباره اوضاع سیاسی واجتماعی ایران درآن دوران دربردارد. بعدها”شیخ محمداصفهانی”درترجمه میرزاحیرت تجدیدنظركرد.مطالب قسمت اخیركتاب،یعنی حوادث دوران سلسله افشاریه،زندیه واوایل سلسله قاجاریه مهم وحاوی اطلاعات سودمندمی باشد. لوئی دوبو،نویسنده فرانسوی ،قسمت عمده ای ازاطلاعات خودرادرارتباط بافرهنگ وتمدن ایران،ازكتاب سرجان مالكم اقتباس كرده است . تاريخ سرجان مالكم نخستین باردرسال۱۸۶۷ م دربمبئی چاپ ومنشرشده است.
خرید کتاب تاریخ ایران سرجان ملکم

https://www.karaketab.com/کتاب-تاریخ/تاریخ-ایران-سرجان-ملکم.htmlSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني